Conference

Article
แนวทางการพัฒนา OTOP ในเขตภาคใต้
Conference
การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ISBN: 9786167522944)
Class
ชาติ
Date
2 กุมภาพันธ์ 2012
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-