Conference

Article
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ปริมาณสารฟีนอลิกทั้งหมด และปริมาณเคอร์คูมินอยด์รวมในพืชสกุลขิงที่พบในประเทศไทย
Conference
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 (ISBN: 0000000000000)
Class
ชาติ
Date
1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011
Location
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-