Conference

Article
การศึกษาค่าพารามิเตอร์ที่ส่งผลกระทบต่อการขึ้นรูปต้นแบบรวดเร็วด้วยน้ำ
Conference
การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25
Class
ชาติ
Date
19 - 21 ตุลาคม 2011
Location
กระบี่ ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

แสดงความคิดเห็น

(0)