Conference

Article
ผลของยาออกซิเตตร้าซัยคลิน และยาซัลฟาไดเม็ทท็อกซีนร่วมกับไตรเม็ทโธพริมในการยับยั้งการเจริญ และฆ่าเชื้อวิบริโอ ที่แยกได้จากกุ้งขาวแวนนาไมที่มีอาการโรคขี้ขาว
Conference
การประชุมวิชาการประมงครั้งที่ 6 คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Class
ชาติ
Date
1 - 2 ธันวาคม 2011
Location
-
DOI
-
Related Link
-