Conference

Global Conference on Global Warming 2011
นานาชาติ
11 - 14 กรกฎาคม 2011
Lisbon อื่นๆ สาธารณรัฐโปรตุเกส
-

Author

Output From Project

การผลิตก๊าซชีวภาพจากกากเมล็ดสบู่ดำโดยกระบวนการหมักไร้ออกซิเจนแบบขั้นตอนเดียว และการหมักแบบสองขั้นตอน

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01202564 ชื่อวิชา Principles of Biofuel Engineering,24 ม.ค. 2012 - 24 ม.ค. 2012
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :มลพิษสารอินทรีย์ในสิ่งแวดล้อม,28 ก.พ. 2012 - 28 ก.พ. 2012
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ไม่ได้ขอโครงการต่อยอด แหล่งทุน :ไม่ได้ขอโครงการต่อยอด,1 มี.ค. 2012 - 1 มี.ค. 2012