Conference

Article
Color change of chili powder prepared from soaking in low concentration of sodium metabisulfite.
Conference
The 36th Congress on Science and Technology of Thailand (STT 36)
Class
ชาติ
Date
26 - 28 ตุลาคม 2010
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
"-"
Related Link
-

Author

Output From Project

โครงการศึกษากรรมวิธีการผลิตต้นแบบและการประเมินอายุการเก็บเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์พริกป่นที่มีคุณภาพและปลอดภัย

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :“การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพริกป่นที่มีคุณภาพและปลอดภัยต่อการบริโภค”,24 พ.ค. 2011 - 28 พ.ค. 2011
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054231 ชื่อวิชา Fundamental Process Engineering,21 มิ.ย. 2010 - 17 ก.ย. 2010
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054231 ชื่อวิชา Fundamental Process Engineering,13 มิ.ย. 2011 - 23 ก.ย. 2011
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054231 ชื่อวิชา Fundamental Process Engineering,11 มิ.ย. 2012 - 21 ก.ย. 2012
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง บ้านบึงหมอก และ บ้านลำภู จ.ศรีสะเกษ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :กรรมวิธีการแปรรูปพริกแห้งและพริกป่นที่มีคุณภาพและปลอดภัย,19 เม.ย. 2011 - 19 เม.ย. 2011
  • เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ การใช้ประโยชน์ :การนำไปใช้ในการกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 3001-2553 พริกแห้ง ,21 ก.ย. 2009 - 25 ธ.ค. 2009
  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัทเอกชน การใช้ประโยชน์ :นำความรู้ที่ได้การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตไปผลิตพริกป่นที่มีคุณภาพและปลอดภัย,5 ก.ค. 2011 - 23 ก.ย. 2011