Conference

Article
ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ชนิดใหม่สำหรับการรักษาคุณภาพเมล็ดพันธุ์และการปรับใช้ในแปลงเพื่อควบคุมโรคใบขีดของข้าวโพดหวาน
Conference
การประชุมวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 34.
Class
ชาติ
Date
23 - 26 พฤษภาคม 2011
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ
Related Link
-