Conference

Article
การใช้สารเมทิลจัสโมเนตกระตุ้นการสร้างสารหอมในเนื้อไม้กฤษณา
Conference
งานประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 10
Class
ชาติ
Date
18 - 20 พฤษภาคม 2011
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
"-"
Related Link
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การเพิ่มประสิทธิภาพของการสร้างสารหอมในเนื้อไม้กฤษณาด้วยการสารเคมีกระตุ้น แหล่งทุน :ส่วนตัว,1 ม.ค. 2013 - 30 เม.ย. 2013