Conference

Article
การทำลายการพักตัวของเมล็ดพันธุ์ชมจันทร์ด้วยวิธี scarification
Conference
การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 10
Class
ชาติ
Date
18 - 20 พฤษภาคม 2011
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การผลิตเมล็ดพันธุ์ผักเชิงการค้า,22 เม.ย. 2014 - 22 เม.ย. 2014