Conference

Article
พฤติกรรมทัศนคติและปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อกุ้งอินทรีย์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร.
Conference
การประชุมสัมมนาวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 10 (ThaiVCML 2010)
Class
ชาติ
Date
11 - 12 พฤศจิกายน 2010
Location
กระบี่ ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-