Conference

Article
Screening and Characterization of Components Required for Epigenetic Regulation in Chlamydomonas reinhardtii
Conference
การประชุมนักวิจัยรุ่นใหม่พบเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ครั้งที่ 10
Class
ชาติ
Date
14 - 16 ตุลาคม 2010
Location
ประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-