Conference

Article
ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณคลอโรฟิลล์เอ ที่ระดับผิวน้ำและระดับครึ่งของความลึกบึง และปัจจัยสิ่งแวดล้อมบางประการในบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์
Conference
การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5
Class
ชาติ
Date
30 มีนาคม - 1 เมษายน 2011
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-