Conference

Article
การส่งเสริมการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ของครูวิทยาศาสตร์โดยใช้การวิจัยเชิงปฎิบัติการแบบร่วมมือ
Conference
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียน ครั้งที่ 20 (วทร. 20) (ISBN: 0000000000)
Class
ชาติ
Date
11 มกราคม 2011
Location
เมือง เชียงราย ประเทศไทย
DOI
"_"
Related Link
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การส่งเสริมความเข้าใจและการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบ สืบเสาะหาความรู้ของนิสิตฝึกสอนด้วยโป แหล่งทุน :ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์,1 พ.ค. 2012 - 30 เม.ย. 2013

แสดงความคิดเห็น

(0)