Conference

International Conference on Materials for Advanced Technologies, ICMAT2011 - Symposium G: NEMS/MEMS and MicroTAS (ISBN: 9783037851456)
นานาชาติ
26 มิถุนายน 2011
-
-

Author

Output From Project

โมโนลิทชนิดซิลิกาอินทรีย์ในอุปกรณ์ขนาดเล็กของโครมาโทกราฟีของของเหลวแบบกลับเฟสสำหรับการวิเคราะห์เตตระไซคลินในน้ำเสีย

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :โมโนลิทชนิดซิลิกาอินทรีย์ในอุปกรณ์ขนาดเล็กของโครมาโทกราฟีของของเหลวแบบกลับเฟสสำหรับการวิเคราะห์เตตระ แหล่งทุน :สกว ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,10 ก.ค. 2012 - 9 ก.ค. 2015