Conference

Chiang Mai International Conference on Biomaterials & Applications (CMICBA2011)
นานาชาติ
9 - 10 สิงหาคม 2011
เชียงใหม่ ประเทศไทย
-

Author

Output From Project

การสังเคราะห์พอลิแลกติกแอซิดโดยใช้เอนไซม์ไลเพสเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในกระบวนการพอลิเมอร์ไรเซชันแบบเปิดวง

Outcome

  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :นิสิต/นักศึกษา นักวิชาการ ประชาชนทั่วไป การใช้ประโยชน์ :ใช้เป็นข้อมูลเชิงวิชาการในการอ้างอิงต่าง ๆ โดยมีการเผยแพร่ในที่ประุชุมวิชาการระดับนานาชาติ,9 ส.ค. 2011 - 24 ก.ย. 2012