Conference

Article
การพัฒนาฟิล์มคลุมดินจากยางพาราและโพลีแลคติกแอซิด
Conference
สัมมนาผลงานวิจัยและพัฒนาพลาสติกชีวภาพ (Bioplastic forum)
Class
ชาติ
Date
25 กรกฎาคม 2011
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
P11-BM-53-02-009
Related Link
-

Author

Output From Project

การพัฒนาฟิล์มคลุมดินจากยางพาราและโพลีแลคติกแอซิด

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาฟิล์มคลุมดินจากยางพาราและโพลีแลคติกแอซิด (2553) แหล่งทุน :NIA,17 ก.พ. 2010 - 16 ก.พ. 2011
  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง การใช้ประโยชน์ :มีการเผยแพร่องค์ความรู้แก่บุคคลที่สนใจ นิสิต และ ภาคเอกชน,10 ก.พ. 2010 - 16 ก.พ. 2011