Conference

Article
ผลของอุณหภูมิการอบแห้งต่อสมบัติการต้านอนุมูลอิสระของงาดำ งาขาวและงาแดงพันธุ์พื้นเมืองแม่ฮ่องสอน
Conference
นเรศวรวิจัย ครั้งที่7
Class
นานาชาติ
Date
29 - 30 กรกฎาคม 2011
Location
พิษณุโลก ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

ผลของกระบวนการความร้อนต่อคุณสมบัติของสารต้านอนุมูลอิสระในงาขาว งาดำและงาแดง

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การใช้ประโยชน์กากงาพันธุ์ไทยเพื่อพัฒนาเป็นวัตถุดิบอาหารเพื่อสุขภาพ มูลค่าสูงด้วยกระบวนการเอกซ์ทรูชัน แหล่งทุน :สวพ.มก.,14 ม.ค. 2015 - 31 ก.ค. 2016
  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา ผู้ประกอบการภาคเอกชน การใช้ประโยชน์ :บทความงานวิจัยในการประชุมวิชาการ-นเรศวรวิจัย 7 ,29 ก.ค. 2011 - 30 ก.ค. 2011