Conference

Article
การพัฒนาบัตตเตอร์เค้กลดพลังงานและลดน้ำตาลจากแป้งข้าวกล้องหอมมะลิ
Conference
การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 5
Class
ชาติ
Date
10 ตุลาคม 2005
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-