Conference

Article
สมบัติของเซริซินเพื่อใช้เตรียมสารเชิงซ้อนพอลิอิเล็กโทรไลต์
Conference
การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49
Class
ชาติ
Date
1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การผลิตและการศึกษาสมบัติเฉพาะของฟิล์มซูปราโมเลกุลจากเซริซินด้วยเทคนิคการประกอบได้เอง

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การศึกษาสมบัติทางกายภาพและการเข้ากันได้กับระบบของสิ่งมีชีวิต ของโครงร่าง scaffold เซริซิน/ไคโตซาน แหล่งทุน :สวพ,3 ต.ค. 2011 - 30 ก.ย. 2012