Conference

Article
การศึกษาผลกระทบของสายป้อนกลับเพื่อการแยกกลูโคสกับฟรักโทสโดยใช้ระบบเบดเคลื่อนที่จำลอง
Conference
THE 21st National Graduate Research Conference
Class
ชาติ
Date
26 พฤษภาคม 2011
Location
ปทุมธานี ปทุมธานี ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การแยกน้ำตาลกลูโคสกับน้ำตาลฟรักโทสออกจากน้ำตาลทราย โดยใช้ระบบเบดเคลื่อนที่จำลอง

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การศึกษาผลกระทบของสายป้อนกลับเพื่อการแยกกลูโคสกับฟรักโทสโดยใช้ระบบเบดเคลื่อนที่จำลอง แหล่งทุน :ทุนส่วนตัว,4 ม.ค. 2010 - 31 มี.ค. 2011