Conference

Article
การประยุกต์ใช้แบบจำลองคณิตศาสตร์ MIKE11-Data Assimilation เพื่อการพยากรณ์น้ำท่วมในลุ่มน้ำชีตอนบน
Conference
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 16
Class
ชาติ
Date
18 พฤษภาคม 2010 - 20 พฤษภาคม 201
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

โครงการติดตั้วระบบตรวจวัดเพื่อการติดตามและบริหารจัดการน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การศึกษาเพื่อบรรเทาอุทกภัยในลุ่มน้ำลำภาชี แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,3 พ.ย. 2014 - 3 พ.ย. 2015
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02207542 ชื่อวิชา System Analysis & Modeling in Irrigation Eng.,4 พ.ย. 2014 - 14 พ.ย. 2014