Conference

Article
การเปรียบเทียบกระบวนการผลิตไบโอดีเซลจากนำมันใช้แล้วให้ได้คุณสมบัติตามมาตรฐานไบโอดีเซลเชิงพาณิชย์
Conference
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49
Class
ชาติ
Date
1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-