Conference

Article
โครงสร้างเครือข่ายไร้สายแบบผสม: แลนไร้สายและบลูทูธที่รับประกันคุณภาพการให้บริการจากต้นทางถึงปลายทาง
Conference
The 13th National Computer Science and Engineering Conference , NCSEC 2009 (ISBN: 9789748285627)
Class
ชาติ
Date
4 - 6 พฤศจิกายน 2009
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การเชื่อมต่อเครือข่ายตรวจวัดแบบไร้สายผ่านเครือข่ายแลนไร้สาย

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01204529 ชื่อวิชา Wireless Local Area Networks,17 ธ.ค. 2010 - 11 มี.ค. 2011