Conference

Article
การวิเคราะห์จัดกลุ่มความต้านทานเชื้อโรคไหม้ของข้าวพันธุ์ปรับปรุงด้วยเชื้อที่เก็บรวบรวมใหม่
Conference
การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๔๙ สาขาพืช (ISBN: 9786167522012)
Class
ชาติ
Date
2 - 3 กุมภาพันธ์ 2011
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การปรับปรุงพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ105 ต้านทานโรคไหม้ด้วยยีน Pi-1

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01003577 ชื่อวิชา Breeding for Resistance to Diseases & Insects,1 พ.ย. 2010 - 31 มี.ค. 2011
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การหาตำแหน่งยีนต้านทานโรคใหม้ในข้าวพันธุ์ IR64 ด้วยประชากรผสมกลับ แหล่งทุน :มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,1 ต.ค. 2011 - 30 ก.ย. 2013