Conference

1st Polymer Conference of Thailand (PCT-1)
ชาติ
7 - 8 ตุลาคม 2010
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การปรับปรุงความเสถียรของสารประกอบฟีนอลิกโดยการกราฟท์บนโมเลกุลไคโตซาน แหล่งทุน :โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.),1 มิ.ย. 2012 - 31 พ.ค. 2014