Conference

the 36th Congress on Science and Technology of Thailand
ชาติ
26 - 28 ตุลาคม 2010
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-

Author

Output From Project

การใช้ประโยชน์ของวัสดุเศษเหลือจากอุตสาหกรรมการสกัดสมุนไพรไทยสำหรับการผลิตพลาสติกชีวฐาน

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การผลิตอุปกรณ์เครื่องเขียนจากวัสดุผสมพอลิแลคติกแอซิด/เทอร์โมพลาสติกสตาร์ชโดยการขึ้นรูปแบบฉีด แหล่งทุน :วช.,1 ต.ค. 2012 - 30 ก.ย. 2013