Conference

the 36th Congress on Science and Technology of Thailand
ชาติ
26 - 28 ตุลาคม 2010
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-

Author

Output From Project

การผลิตพลาสติกชีวฐานจากพืชเศรษฐกิจไทยโดยใช้เทคโนโลยีเอกซ์ทรูชั่น

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชสำหรับการผลิตฟิล์มเป่าของวัสดุผสมพอลิเอทิลีน/เทอร์โมพลาสติกสตาร์ช แหล่งทุน :โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.),1 มิ.ย. 2011 - 31 พ.ค. 2014