Conference

Article
การเพิ่มประสิทธิภาพบล็อกดินดิบด้านการรับแรงด้วยปูนขาวและขี้เถ้าปาล์มน้ำมัน
Conference
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49
Class
ชาติ
Date
2 กุมภาพันธ์ 2011
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
"-"
Related Link
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01247531 ชื่อวิชา Environmentally Responsive Building Design,1 ม.ค. 2015 - 31 พ.ค. 2015