Conference

Article
ความแข็งของวัสดุผสมเหล็กกล้าไร้สนิม 304L และทังสเตนคาร์ไบด์ที่ขึ้นรูปโดยการฉีดขึ้นรูปในแม่พิมพ์วัสดุผง
Conference
การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 49 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Class
ชาติ
Date
1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
9786167522050
Related Link
-