Conference

Article
Study on Realtime Performance of Interleavers for MPEG-4 Image Transmission System
Conference
The 2011 International Conference on Information and Communication Technology for Embedded Systems (IC-ICTES 2011) (ISBN: 9786167262987)
Class
นานาชาติ
Date
27 - 29 มกราคม 2011
Location
พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การออกแบบอย่างใหม่ของตัวถอดรหัสแบบแมปสำหรับการเข้ารหัสเทลิสริงคอนโวลูชั่นกับการสลับลำดับข้อมูลแบบริงคอนโวลูชั่นในระบบการส่งภาพแบบเอ็มเพ็กบนช่องสัญญาณไรเชียล

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การวิเคราะห์สมรรถนะทางเวลาของกระบวนการสลับลำดับข้อมูลโดยใช้ระบบฝังตัว แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนา มก,31 ธ.ค. 2010 - 31 ธ.ค. 2011
  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ที่ประชุมวิชาการ การใช้ประโยชน์ :เผยแพร่องค์ความรู้ นักวิจัยอื่นๆสามารถนำไปต่อยอดได้,27 ม.ค. 2011 - 29 ม.ค. 2011