Conference

Article
ผลของเอทิลีนต่ออาการสะท้านหนาวในกล้วยกอมทองและกล้วยน้ำว้าระหว่างและหลังเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำ
Conference
การสัมมนาวิชาการ วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 8
Class
ชาติ
Date
1 - 3 กันยายน 2010
Location
อำเภอเมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-