Conference

Article
การเลี้ยงโรติเฟอร์ (Brachionus rotundiformis Tschugunoff, 1921) ด้วยคลอเรลลาที่ถูกทำให้ตกตะกอนที่ระยะเวลาการเก็บรักษาต่างกัน
Conference
การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 49 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Class
ชาติ
Date
1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-