Conference

Article
ผลของแบคทีเรียกลุ่มบาซิลัส (Bacillus spp.) ในการควบคุม Vibrio harveyi และอัตรารอดในการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei) ในห้องปฏิบัติการ
Conference
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49
Class
ชาติ
Date
1 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2011
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-