Conference

Article
การศึกษาการใช้เทคนิคสเปกโทรสโกปีอินฟราเรดย่านใกล้เพื่อทำนายปริมาณเนื้อแก้วในมังคุด
Conference
การสัมมนาวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 8 (8th National Postharvest Technology Conference 2010)
Class
ชาติ
Date
3 กันยายน 2010
Location
เชียงใหม่ ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-