Conference

Article
ดินดอยโครงการหลวง : ความท้าทายและภัยคุกคาม
Conference
การประชุมวิชาการมูลนิธิโครงการหลวง ประจำปี พ.ศ.2553
Class
ชาติ
Date
29 - 30 พฤศจิกายน 2010
Location
เชียงใหม่ ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

โครงการสภาวะธาตุอาหารพืชและปัจจัยทางดินเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรดินและการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืนในพื้นที่เกษตรกรรมโครงการ หลวง