Conference

Article
สมบัติแม่เหล็กและไดอิเล็กตริกของวัสดุคอม โพสิตโคบอลต์เฟอร์โรต์-พอลิโพรไพลีน
Conference
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 ศูนย์ประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพฯ
Class
ชาติ
Date
26 - 28 ตุลาคม 2010
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-