Conference

Article
สำรวจชนิดของแมลงศัตรูผลิตผลการเกษตรในโรงเก็บ & แมลงศัตรูธรรมชาติในเขตภาคกลาง
Conference
การประชุมวิชาการศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ประจำปี 2552
Class
ชาติ
Date
2 กันยายน 2009
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-