Conference

Article
การสกัดเอนไซม์ซัลไฟต์ออกซิเดสจากตับไก่เพื่อใช้ในการพัฒนาไบโอเซนเซอร์สำหรับตรวจวัดซัลไฟต์
Conference
การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Class
ชาติ
Date
17 - 20 มีนาคม 2009
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-