Conference

ผลของพาโคลบิวทราโซลต่อการเติบโตทางกิ่งใบของมะละกอพันธุ์เม็กซิโกเกษตร
การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อนครั้งที่ 4
ชาติ
22 - 23 กรกฎาคม 2010
รร. เอสดี เอเวนิล, บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-
-