Conference

Article
อิทธิพลของสารสกัดหยาบสมุนไพรต่อจุลินทรีย์ในลูกแป้ง
Conference
การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48
Class
ชาติ
Date
3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010
Location
บางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-