Conference

Article
ผลของระยะการเจริญเติบโตและอุณหภูมิในการเก็บรักษาต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของมะยงชิด
Conference
สัมมนาวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชติ ครั้งที่ 8
Class
ชาติ
Date
1 - 3 กันยายน 2010
Location
เชียงใหม่ ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-