Conference

Article
ผลของการจัดการเรียนการสอนตามแนวจิตตปัญญาศึกษาที่มีต่อการพัฒนาจริยธรรมของนิสิตระดับปริญญาตรี กรณีศึกษารายวิชาหลักการแนะแนว
Conference
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เรื่อง “การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการคิด” ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Class
ชาติ
Date
20 สิงหาคม 2010
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การใช้กระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษากับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ด้วย KASET MODEL: กรณีศึกษารายวิชาพลวัตในการแนะแนว

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01166211 ชื่อวิชา Educational Psychology,4 ส.ค. 2010 - 14 ส.ค. 2010
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01166211 ชื่อวิชา Educational Psychology,4 ส.ค. 2010 - 11 ส.ค. 2010