Conference

การแบ่งกลุ่มผู้เชี่ยวชาญในมหาวิทยาลัยของรัฐโดยใช้เทคนิคการจัดกลุ่มแบบ 2 ขั้นตอนและการให้น้ำหนักคุณลักษณะข้อมูล
The 7th International Conference on Computer Science and Software Engineering
นานาชาติ
12 - 14 พฤษภาคม 2010
กทม. ประเทศไทย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-
-

Author

Output From Project

การพัฒนาต้นแบบแผนที่ความรู้

Outcome

  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน : wesite www.fexpert.net การใช้ประโยชน์ :นำความรู้ที่ได้ไปสร้างwww.fexpert.net เป็น website ค้นหาบุคคลากรตามความเชี่ยวชาญ และ กลุ่มงานวิจัย,1 ก.ย. 2010 - 10 ก.ย. 2012