Conference

Article
ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (E-customs) ของผู้ประกอบการไทยในเขตภาคตะวันออก
Conference
ประชุมวิชาการ ฝ่าวิกฤตธุรกิจไทย ทางเลือกสู่สังคมใหม่ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
Class
ชาติ
Date
1 เมษายน 2009
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-