Conference

Article
การใช้กระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษากับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ด้วย KASET MODEL: กรณีศึกษา วิชาพลวัตในการแนะแนว
Conference
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เรื่อง “การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการคิด” ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Class
ชาติ
Date
20 สิงหาคม 2010
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

ผลของการจัดการเรียนการสอนตามแนวจิตตปัญญาศึกษาที่มีต่อการพัฒนาจริยธรรมของนิสิตระดับปริญญาตรี: กรณีศึกษารายวิชาหลักการแนะแนว

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01167311 ชื่อวิชา Principles of Guidance,7 ก.ค. 2010 - 4 ส.ค. 2010
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01167311 ชื่อวิชา Principles of Guidance,14 ก.ค. 2010 - 25 ส.ค. 2010
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ผลของการจัดการเรียนการสอนตามแนวจิตตปัญญาศึกษาที่มีต่อการพัฒนาจริยธรรมของนิสิตระดับปริญญาตรี: กรณีศึก แหล่งทุน :สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.),23 มิ.ย. 2010 - 25 ส.ค. 2010