Conference

Article
การจำลองแบบเชิงเจนเนอเรทีฟสำหรับของโครงร่างความถี่มูลฐานของเสียงพูดภาษาไทยที่แสดงอารมณ์
Conference
การประชุมทางวิชาการ การสร้างแบบจำลองและการจำลองสถานการณ์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2553
Class
ชาติ
Date
20 - 21 พฤษภาคม 2010
Location
พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การประมวลผลเสียงพูดภาษาไทย

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01205314 ชื่อวิชา Digital Signal Processing,7 มิ.ย. 2010 - 15 ก.ย. 2010
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01204371 ชื่อวิชา Transform Techniques in Signal Processing,1 พ.ย. 2010 - 25 ก.พ. 2011