Conference

Article
การเพิ่มการเจริญเติบโตและผลผลิตของคะน้าด้วยเชื้อรา Trichoderma spp. ซึ่งแยกได้จากดินขุยไผ่สายพันธุ์ดั้งเดิมและสายพันธุ์ที่ผ่านการฉายรังสี UV.
Conference
การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 9: พัฒนาพืชสวนไทยเพื่อไทยเข้มแข็ง
Class
ชาติ
Date
11 - 14 พฤษภาคม 2010
Location
อ.พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-