Conference

ศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดจากพืชต่อเชื้อแบคที่เรียกรัมลบที่เป็นสาเหตุของโรคเต้านมอักเสบในโคนม
การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่45
ชาติ
30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-
-