Conference

ผลของการเหนี่ยวนำการเป็นสัดต่อความสมบูรณ์พันธุ์ในโคนมที่มีปัญหาผสมติดยาก
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 39
ชาติ
5 - 7 กุมภาพันธ์ 2001
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-
-