Conference

Article
การคัดเลือกยีสต์ที่มีความสามารถหมักน้ำตาลไซโลส
Conference
การประชุมวิชาการเรื่องสภาวะโลกร้อน: ความหลากหลายทางชีวภาพ และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
Class
ชาติ
Date
5 - 6 พฤศจิกายน 2009
Location
นครปฐม ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-